Skip to main content

Verkoopsvoorwaarden Pur Natur

ARTIKEL 1

Iedere aanbieding, verkoop en levering geschiedt onder de volgende contractuele voorwaarden, bij uitsluiting van eender welke clausule voorkomend op eender welk document van de koper. De koper wordt geacht ze te kennen en ze te aanvaarden.

Afwijkingen zijn enkel geldig indien ze schriftelijk en uitdrukkelijk door de NV PUR NATUR worden aanvaard.

ARTIKEL 2

Eventuele prijsoffertes worden onder voorbehoud van wijziging gegeven. Leveringstermijnen worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige resultaatsverbintenis meebrengen in hoofde van de NV PUR NATUR.

ARTIKEL 3

Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de koper worden nagezien. Klachten betreffende de koopwaar zijn (aangezien het handelt om bederfbare goederen) slechts ontvankelijk indien zij uiterlijk de dag na de ontvangst van de levering schriftelijk aan de NV PUR NATUR kenbaar worden gemaakt. Klachten moeten steeds duidelijk en volledig geformuleerd worden. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de goedkeuring ervan.
Betwistingen verband houdend met de factuur zijn slechts ontvankelijk indien zij uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven aan de NV PUR NATUR kenbaar worden gemaakt. Wanneer de NV PUR NATUR niettemin reageert op een laattijdige klacht impliceert zulks geen verzaking aan de factuurvoorwaarden in het algemeen en aan art.3 in het bijzonder, en wordt het standpunt van de NV PUR NATUR steeds geformuleerd onder voorbehoud van alle rechten zonder enige nadelige erkenning.

ARTIKEL 4

De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de NV PUR NATUR binnen 15 dagen na de factuurdatum. Sommen welke op hun vervaldag niet zijn voldaan, geven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een intrest conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
De niet-betaling na aanmaning, geeft aan NV PUR NATUR het recht de onmiddellijke betaling te eisen van alle andere opgestelde en nog op te stellen facturen, elke verdere levering zonder verdere verwittiging op te schorten en de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadevergoeding.
Betaling bij middel van wisselbrieven en cheques wordt slechts aanvaard mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring vanwege de NV PUR NATUR in ieder geval met alle kosten ten laste van de koper en zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de contractuele voorwaarden.

ARTIKEL 5

Sommen welke op hun vervaldag geheel of gedeeltelijk niet zijn betaald geven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een forfaitaire, niet herleidbare verhoging van de factuurschuld zoals hierna bepaald als schadevergoeding.

Deze forfaitaire vergoeding bedraagt 10 % op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00 EUR; dit alles onverminderd de contractuele intresten zoals voorzien in art. 4 en de gerechtelijke intresten.

Art. 1231 B.W. kan geen toepassing vinden; daarentegen kan de NV PUR NATUR zelf gedeeltelijk of volledig afzien van de invordering van het schadebeding.

ARTIKEL 6

Zonder schriftelijk akkoord van de fabrikant mogen de in een factuur vermelde goederen niet geƫxporteerd worden.

ARTIKEL 7

In geval van geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Oudenaarde bevoegd of eventueel de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de contractant van de NV PUR NATUR.